درباره پروژه

ساختمان مسکونی نیلوفر-بتن اکسپوز 

موقعیتمصلی تهران خیابان قنبرزاده
کاربریمسکونی
متریالبتن اکسپوز